direkt zum Inhalt springen

Almanya’da Gençlerin Korunması

Almanya’da gençleri koruma görevi, devlet birimleri ve sivil toplum kuruluşları (dernek birlikleri) tarafından yerine getirilmektedir.

Çocuklar ve Gençleri Korumaya Yönelik Dernekler Birliği Altında Örgütlenme
Gençleri korumaya yönelik dernekler birliğinin oluşumu, Federal Almanya Cumhuriyeti’nde ikinci dünya savaşının ardından özel olarak gençleri korumaya yönelik yasama çalışmaları ile aynı döneme denk gelmektedir. 1951 ila 1954 yıllarında gençlerin korunması ile ilgili sorunlarla ilgilenmek üzere mezheplere bağlı ya da mezhepler üstü çalışma birimleri ve çalışma toplulukları kurulmuştur. Bunlar geçmişte olduğu gibi bugün de gönüllü gençlik ve sosyal yardım kuruluşları ile bağımlılıklarla savaşımı görev edinen meslek birliklerinden, veliler birlikleri, sendikalara, tıp ya da eğitim alanlarındaki mesleki derneklere ve yerel yönetimlere ait birimlere dek kurumsal olarak faaliyet gösteren çok geniş bir katılımcı grubu tarafından yürütülmektedir. Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletleri hariç olmak üzere günümüzde Almanya’nın her köşesinde gönüllü gençlik yardım örgütleri olarak oluşturulmuş Eyalet Çocuk ve Gençleri Koruma Çalışma Toplulukları bulunmaktadır. Bunların da ötesinde Kuzey Ren Vesfalya eyaletinde bir Protestan Çalışma Grubu ve bir Eyalet Katolik Çalışma Topluluğu, Baden-Württemberg eyaletinde bir Katolik Çalışma Topluluğu ve Alman Piskoposlar Konferansı altında örgütlü bulunan ve kendi bünyesinde özel bir Gençleri Koruma Dairesi’ne sahip Katolik Etik Sosyal Çalışma Birimi bulunmaktadır. Ülke çapında ise gençleri korumayı görev edinen dernek ve kurumları 1951 yılından bu yana kendi çatısı altında toplayan Federal Çocukları ve Gençleri Koruma Çalışma Topluluğu (BAJ / Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz) örgütlü bulunmaktadır.

Bilgilendirme ve Danışmanlık Hizmetleri
Adı geçen çalışma toplulukları, eğitim geliştirme ve sosyal yardım danışmanlığı [Multiplikatorenarbeit] alanlarında faaliyet göstermekte, danışmanlık hizmeti vermekte, mesleki toplantılar ve kampanyalar düzenlemekte ve çok çeşitli yayınlar yapmaktadır. Bu toplulukların adreslerini ana sayfamızda “Üyeler” başlığı altında ve İnternet’te www.jugendschutz.de adresinde bulabilirsiniz. Ayrıca yazılı bilgilendirme materyallerine de sahip her bir örgüt daha gelişmiş kaynaklar, literatür veri tabanları ve daha bir çok konuda bilgi sağlamaktadır. Bazı eyalet çalışma toplulukları ile BAJ duyuru ve ilan gazeteleri ile dergiler de yayınlamaktadır.

Özetle Gençlerin Korunmasına Yönelik Hukuksal Düzenlemeler
Gençlerin korunmasına yönelik hukuksal düzenlemeler çok sayıda yasada ve hukuksal mevzuatta yer almaktadır.

Alman Sosyal Yasasında Gençlerin Korunması (Çocuk ve Gençlik Yardım Hukuku)
Ana metni ile Sosyal Yasa’nın (SGB / Sozialgesetzbuch) sekizinci kitabına (SGB VIII) da eklenmiş bulunan Çocuk ve Gençlik Yardım Yasası (KJHG olarak da bilinir / Kinder- und Jugendhilfegfesetz), gençlere eğitici ve kollayıcı bir koruma sağlayan çok sayıda düzenleme içermektedir. SGB VIII Madde 1 Fıkra 3 Bent 3 uyarınca gençlik yardımının amacı, “kendi iyilikleri için çocukları ve gençleri korumaktır”. Bu düzenleme gençlerin korunmasını gençlik yardımının mutat bir prensibi haline getirirken, SGB VIII Madde 14 uyarınca gençlik yardımının somut görev alanı gençlerin eğitici bir şekilde korunmasına ilişkindir. Bu görev alanının hedef kitlesi bir yandan “kendilerini zararlı etkilerden koruyabilecek” yetkinliğe kavuşmaları sağlanacak olan ve “eleştirel düşünebilen, karar alabilen ve kendi sorumluluğunu üstlenebilen” kişiler haline getirilecek olan genç insanlar (Madde 14 Fıkra 2 Bent 1) iken diğer yandan da çocuk ve gençleri zararlı etkilerden daha iyi koruyabilecek duruma getirilmeleri gereken ebeveynler ve velilerdir (Madde 14 Fıkra 2 Bent 2). Çocuk ve gençlerin eğitici bir şekilde korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasına ilişkin yaklaşım, genç insanlarla hayat ve hayatı sürdürmeye dair bakış açılarının ele alınması ve aileler, öğretmenler ve eğitimcilerle başarılı bir yetiştirmenin koşul ve kurallarını ilgilendiren sorunların görüşülmesi ile ilgili bilgilendirici, açıklayıcı ve tartışmaya yönelik olanaklarda karşılığını bulmaktadır.

Ceza Yasasında Gençlerin Korunması
Ceza yasası (Strafgesetzbuch) ile getirilen çocukların ve gençlerin korunması prensibi, özellikle sosyal açıdan zararlı davranışlara yoğunlaşmaktadır. Bu konu ile ilgili ceza hukuku düzenlemelerinin bir çoğu Alman Ceza Yasası Madde 174 ila 184c’de düzenlenmiş bulunan cinsel suçlardır. Merkezi ana kavram “cinselliğini tayin hakkı” kavramıdır. Alman Ceza Yasası Madde 176 örneğin çocukların cinsel suiistimali ile ilgilenmekte, Alman Ceza Yasası Madde 180 reşit olmayan çocuk ve gençlerin cinsel faaliyete teşvik edilmelerini yaptırıma bağlamakta ve böylelikle de örneğin fuhşa engel olmaktadır. 16 yaşını doldurmamış gençlerle sınırlı olmak üzere gençlerin cinsel açıdan suiistimali, Alman Ceza Yasası Madde 182’nin konusudur. Ayrıca Alman Ceza Yasası Madde 184 de konu ile ilgilidir. Bu düzenleme, pornografik içerikli yazıların (ve diğer ortamların) yayılmasını yaptırıma bağlamaktadır. İnsanları cinsel arzu ve eylemin basit birer nesnesi haline getirmek suretiyle cinselliğin kaba bir şekilde sergilenmesi, pornografi olarak görülmektedir. Son yıllarda İnternet’in bu yönde yaygın bir şekilde kullanımı özel bir dikkati gerektirmektedir.

Kamu düzenine yönelik cezai fiiller halkı tahrik olarak görülmekte olup (Alman Ceza Yasası Madde 130), özellikle de modern basılı ve görsel ortamlar bağlamında müzik CD’leri ya da yine İnternet üzerinden eskiye oranla daha fazla yayılabilen şiddet sergilemeleri (Alman Ceza Yasası Madde 131) ve toplumun belli bir bölümüne karşı nefrete kışkırtma bunlara örnek olarak gösterilebilir. Tarihindeki deneyimleri nedeniyle Alman toplumu, gerçekte “sağ” arena olarak bilinen, aşırı politik yönelimler taşıyan içerik ve fiillere karşı özellikle hassastır. Bu bağlamda, Alman Ceza Yasası’nın anayasaya aykırı örgütlerin işaretlerinin kullanılmasını ve propaganda araçlarının yayılmasını yaptırıma bağlayan 86 ve 86a numaralı maddelerini anmak gerekir.

Çocuk ve gençlerin iyiliğini tehdit eden ve tehdit edebilecek olan hususların bulunması nedeniyle hiç de azımsanamayacak bir sayıda çocuğun gençlik dairelerinin himayesine alındığını düşündüğümüzde, Alman Ceza Yasası’nın on altı yaşını doldurmamış kişileri esirgeme ve eğitme yükümlülüğü ihlalini konu edinen 171 numaralı maddesine de dikkat çekmek gerekmektedir.

Kamusal Alanda Gençlerin Korunması
Kamusal alanda gençlerin korunmasına dair düzenlemeler, tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içeceklerin elden verilmesi, gidilecek yiyecek ve içecek yerleri ile iştirak edilecek dans etkinlikleri hakkındaki yaş ve saat sınırlamaları, kamuya açık sinema etkinlikleri, videolar, otomat ve bilgisayar oyunları ile ilgili sınırlamaları konu edinen düzenlemeleri ile birlikte Gençlerin Korunması Hakkında Yasa’da (JuSchG / Jugendschutzgesetz) yer almakta olup bu yasanın metnini ekte bulabilirsiniz. Yaş sınırlamasına tabi birçok düzenleme, gençlere ailelerinin ya da yetişkin bir “veli”nin eşlik etmesi halinde geçerli değildir. Daha ayrıntılı bilgiyi ekteki, ebeveynler için hazırlanmış “Gençlerimizi Koruyalım” başlıklı bilgilendirme broşüründe bulabilirsiniz.

İletişim Organlarında Gençlerin Korunması
İletişim organlarında gençlerin korunması, edebiyat, basılı yayın ve müzik alanındaki tehlikelerle videolar, DVD’ler, sinema ve İnternet’teki tehlikelere karşı korumaya yönelik bütün hukuksal düzenlemeleri kapsar. Bu materyallerin bir kısmını 2003 yılına dek, Federal Gençleri Tehdit Eden Ortamlar ve Listeye Alma [Indizierung] Süreçleri Kontrol Birimi’nin çalışmalarına da zemin oluşturmuş olan Gençleri Tehdit Eden Yazıların ve Ortam İçeriklerinin Yayılması Hakkında Yasa (GjSM / Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte) düzenlemekteydi. Listeye alınmış bulunan ortamlara satış kısıtlamaları getirilmektedir. GjSM günümüzde (bazı değişiklikler ve yeni Gençlerin İletişim Organlarında Korunması Antlaşması’na [JMStV / Jugendmedienschutz-Staatsvertrag] yapılan atıflarla) Gençleri Koruma Yasası’nın (JuSchG) bir parçası haline gelmiştir.

Radyo ve televizyon alanında gençlerin korunması, şimdiye dek Eyaletler Telsiz Yayıncılık Antlaşması ile düzenlenmekteydi. Artık yine 2003 yılından bu yana özel telsiz yayıncılığı ve İnternet hakkında, eski GjSM’nin bazı kısımlarına karşılık gelen Gençlerin İletişim Organlarında Korunması Antlaşması mevcuttur. (Bu antlaşmanın (JMStV) Almanca’sını ana sayfamızda “Gesetzliche Vorschriften” altında bulabilirsiniz.)

Çalışan Gençlerin Korunması
Çalışan gençlerin korunmasındaki amaç, çocuk ve gençlerin psişik ve bedensel olarak fazla zorlanmaya ve işyerlerindeki tehlikelere karşı korunmasıdır. Çalışan Gençleri Koruma Yasası (JarbSchG / Jugendarbeitsschutzgesetz), çalışma sürelerini ve molaları yaşa ve saate bağlı olarak düzenleyen ve kendine özgü bir güç harcanmasını gerektiren ve belli riskler taşıyan işlerin yasaklanmasını konu edinen mevzuatlarla bu amaca ulaşmaya çalışmaktadır. Çalışan Gençleri Koruma Yasası aynı zamanda tiyatro ve müzik gösterimlerinde çocukların faaliyetlerini ve basılı ve görsel ortamlarda yapılacak kayıt ve çekimleri de düzenlemektedir. (Bu yasanın (JArbSchG) Almancasını ana sayfamızda “Gesetzliche Vorschriften” altında bulabilirsiniz.)

(Kaynak: Nikles/ Roll/ Spürck/ Umbach: Jugendschutzrecht. Neuwied 2003 S. 11-17)

KJug 2-2024 Titelblatt
Sexting & Co. im Sexualstrafrecht

Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis Ausgabe 2/2024

Mit der anvisierten Reform des § 184b »Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Inhalte« des Strafgesetzbuches hat der Gesetzgeber einen überfälligen und richti ...
KJug 1/2024 Titelblatt
Wie geht’s unseren Kindern und Jugendlichen? – Zur mentalen Gesundheit junger Menschen

Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis Ausgabe 1/2024

Die vergangenen Jahre haben allen Menschen viel abverlangt. Eine Pandemie, ein Krieg, eine Wirtschaftskrise, noch ein Krieg und der Klimawandel, all dies hat auch das Aufwachsen von Kindern und Jugend ...
KJug 4/2023 Titelblatt
Peer-to-Peer im Jugendschutz

Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis Ausgabe 4/2023

Nicht erst seit den Silvesterkrawallen und den außergewöhnlichen Straftaten von strafunmündigen Kindern ist die Gewaltprävention in Deutschland im Fokus der (Fach)Öffentlichk ...
Titelblatt KJUG 3-2023
Prävention contra Jugendgewalt

Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis Ausgabe 3/2023

Nicht erst seit den Silvesterkrawallen und den außergewöhnlichen Straftaten von strafunmündigen Kindern ist die Gewaltprävention in Deutschland im Fokus der (Fach)Öffentlichk ...

Anmeldung

Ihre Bestell-Auswahl: